Inici Express PP de Benicarló: “Les restriccions, limitacions i incompatibilitats s’han traduït en una escassa eficàcia de les ajudes acordades per l’equip de govern municipal en relació a la COVID19”

PP de Benicarló: “Les restriccions, limitacions i incompatibilitats s’han traduït en una escassa eficàcia de les ajudes acordades per l’equip de govern municipal en relació a la COVID19”

per Alicia Coscollano Masip

Des d’elDiari.online hem traslladat dos qüestions per tal que els partits en representació al Govern municipal de Benicarló puguen opinar. Per una banda, hem preguntat quina valoració fan de la publicació del llistat de bens immatriculats per l’església al Registre de la Propietat. Això farà possible la consulta pública de l’origen de la inmatriculació d’aquests bens, entre els quals es troba el campanar de Benicarló i fer la reclamació en casos de conflicte. D’altra banda, els hem preguntat en què han estat treballant durant aquesta etapa de restriccions per la pandèmia. Aquesta és l’opinió dels populars de la ciutat. 

 

Com valoreu  l’acció de transparència respecte a la publicació del llistat de bens immatriculats per l’esglèsia?

La informació facilitada pel Govern al Congrés dels béns immatriculats per l’Església Catòlica constitueix una informació pregada, i la seua difusió una acció o acte de transparència que ha de valorar-se positivament.

Per a evitar interpretacions errònies, cal analitzar el que ha succeït exactament: D’acord amb l’aprovat en el si de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats en la seua sessió del dia 4 d’abril de 2017, en la qual es va aprovar la Proposició no de Llei relativa a reclamar la titularitat del domini o d’altres drets reals immatriculats a favor de l’Església, el Govern ha remés en data 16 febrer 2021 al Congrés dels Diputats la llista completa dels béns que l’Església Catòlica es va immatricular entre 1998 i 2015 a l’empar d’una modificació de la Llei Hipotecària que li va permetre registrar-se com de la seua propietat immobles sense més document que una certificació de propietat eclesiàstica. La Proposició no de Llei instava així mateix el Govern perquè procedira a reclamar la titularitat del domini o d’altres drets reals immatriculats a favor de l’Església Catòlica, quan la immatriculació s’haguera fet sense la necessària existència d’un títol material i previ que justificara la titularitat del dret real sobre el bé immoble de què es tracte, o quan el mateix siga o haja sigut un bé no susceptible de propietat privada per ser de domini públic, fins i tot en el cas que no estiga catalogat formalment com a tal, si històricament va gaudir d’aqueixa presumpció o tractament.

Pel que fa a la nostra ciutat, el Bisbat de Tortosa va certificar la titularitat eclesiàstica i va immatricular en el Registre de la Propietat l’edifici de l’Església i la torre del Campanar de Benicarló. Actualment, el conflicte de titularitat del Campanar sorgit entre l’Ajuntament de Benicarló i el Bisbat de Tortosa es troba en via judicial.

 

Durant aquesta etapa de restriccions per la pandèmia, en què s’ha estat treballant des del vostre partit?

 

El Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Benicarló no ha deixat de treballar malgrat les restriccions ocasionades per la pandèmia de la COVID 19. Les restriccions no han impedit el treball, presencial o telemàtic, dels Regidors, tant a nivell de Grup Municipal com de representació en la Junta de Portaveus i en les diferents Comissions Informatives i Plens.

Entre altres coses, el Grup Municipal ha donat suport a les accions de l’Equip de Govern en matèria sanitària de competència municipal, en coordinació amb les administracions supramunicipals, donant solució a l’emergència sanitària per a minimitzar els contagis i les terribles conseqüències per a la salut pública. Així mateix ha contribuït a proposar i fomentar mesures per a la reactivació de l’economia local.

Per exemple, el Grup Municipal del Partit Popular, va registrar una Moció en data 15 abril 2020 per a estimular que l’Ajuntament de Benicarló adoptara una sèrie de mesures fiscals:

DE SUSPENSIÓ d’emissió de liquidacions de la totalitat dels tributs i sancions municipals mentre es mantinguera vigent la declaració de l’estat d’alarma.

DE DEVOLUCIÓ dels tributs municipals, preus públics i arrendaments per concessions, relatius a serveis i activitats que no hagueren pogut prestar-se o desenvolupar-se durant el període de vigència de la declaració de l’estat d’alarma, sense perjudici, en el seu cas, de poder ser prorrogat de mutu acord dit mateix període per a la completa prestació d’aquests serveis i activitats.

D’AJORNAMENT O DEMORA dels períodes voluntaris de recaptació municipal fins al quart trimestre 2020, amb possibilitat de fraccionament.

DE BONIFICACIONS o AJUDES DIRECTES a la taxa de OVP o a l’impost de vehicles vinculats a activitats comercials.

Sense perjudici d’aquestes mesures, es proposava també que s’estudiaren i aplicaren altres mesures fiscals que es pogueren proposar pels afectats, i que redundaren a contribuir a disminuir o demorar la càrrega fiscal municipal.

L’Ajuntament de Benicarló va aprovar una Declaració Institucional, que va tindre el seu origen en aquesta Moció del Grup Municipal del Partit Popular, consensuada per la totalitat dels grups municipals, i que va demostrar que a Benicarló havíem sabut deixar de costat les nostres diferències i unir-nos per a superar aquesta greu situació.

També hem aportat idees i intentat analitzar i millorar les mesures que s’han anat duent a terme. El 5 de setembre de 2020 es van publicar en el BOP les Bases redactades per l’equip de govern de l’Ajuntament de Benicarló i que havien de regir les ajudes a l’activitat comercial minorista afectada pel cessament d’activitat derivada de la crisi sanitària Covid-19, amb un pressupost de 200.000 euros, un import màxim d’ajuda fix de 500 euros, i un termini de sol·licitud de 15 dies hàbils des del següent a la publicació en el BOP.

El Grup Municipal del Partit Popular va criticar que els únics possibles beneficiaris de l’ajuda foren els autònoms i les micropimes del sector terciari, establiments comercials i de serveis, amb menys de 10 treballadors, i domiciliats a Benicarló, que van tindre l’obligació legal de tancar els seus establiments, suspenent la seua activitat, després de l’entrada en vigor del Reial decret que va declarar l’estat d’alarma (14 març 2020) i les seues pròrrogues, i en el qual s’excloïen de les ajudes als qui van poder legalment tindre obert durant l’estat d’alarma en permetre-ho la normativa per considerar-se essencials.

A diferència d’altres municipis, van quedar exclosos de l’ajuda els qui van tindre oberts els seus establiments, amb dificultats de subministraments, patint un percentatge de perjudicis avaluables econòmicament per disminució de les seues vendes, i que igual van haver d’atendre les seues despeses d’explotació. Es van excloure així mateix als treballadors autònoms que hagueren obtingut rendiments nets de la seua activitat econòmica en l’exercici 2019 superiors a 30.000 euros. D’una altra part, les despeses subvencionables van ser exclusivament les relatives al lloguer mensual o pagament de la hipoteca del local comercial, subministraments d’energia, aigua, telèfon i internet, i les despeses de consultoria i assessoria conseqüència de l’estat d’alarma. La múltiple documentació exigida va dificultar l’elaboració de les sol·licituds i requeria l’assistència d’un gestor que comportava unes despeses addicionals a llevar de l’ajuda. A més, aquesta ajuda era incompatible amb les de qualsevol administració o ens públic o privat per a la mateixa finalitat, i en concret, eren incompatibles amb les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana quan les persones beneficiàries siguen treballadors autònoms.

Pensem que les restriccions, limitacions, exigències i incompatibilitats s’han traduït en una escassa eficàcia o profit de les ajudes acordades per l’equip de govern municipal i continuem proposant mesures que ajuden a la ciutadania en aquests moments tan durs per a tots.

 

 

 

Notícies relacionades

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información

ValenciàEnglishFrançaisDeutschEspañol