Inici ExpressCÀLIG Obert el termini del V Concurs de cartells “Fira de Sant Vicent i Dolços Tradicionals”

Obert el termini del V Concurs de cartells “Fira de Sant Vicent i Dolços Tradicionals”

Els participants poden presentar les seues obres fins al 28 de febrer

per Redacció

L’Ajuntament de Càlig ja ha començat a treballar en l’organització de la novena edició de la “Fira de Sant Vicent i Dolços Tradicionals” i ja està oberta la convocatòria per a seleccionar la imatge del cartell de la Fira que tindrà lloc els dies 30 d’abril i 1 de maig.

Els participants han de ser majors d’edat i poden presentar un màxim de dues propostes de cartells que siguen representatius i estiguen relacionats amb la fira. Tant la tècnica com l’estil de les obres són lliures sempre que siga possible la reproducció en format cartell.

A més, aquells participants que es van presentar en l’edició del concurs de l’any 2020 i va ser suspesa per la COVID-19 també entraran al concurs. El cartell guanyador serà la imatge de la campanya de comunicació i difusió de la “IX Fira de Sant Vicent i Dolços Tradicionals” 2022 i li serà atorgat un premi de 120 euros.

El termini per a participar en el concurs estarà obert fins al 28 de febrer. Les obres poden presentar-se en l’Ajuntament de Càlig (Plaça Nova nº1 de Càlig CP:12589) de dilluns a divendres de 8 hores a 15 hores. O enviar-les per correu a la mateixa adreça postal.

A continuació adjuntem les bases detallades del V Concurs de cartells de la “Fira de Sant Vicent i Dolços Tradicionals”.

 

 

BASES V CONCURS DE CARTELLS “FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS TRADICIONALS”

Per Resolució d’Alcaldia de data 7 de febrer de 2022 l’Ajuntament de Càlig convoca el V CONCURS DE CARTELLS “FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS TRADICIONALS”.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

Seleccionar la imatge que identificarà la Fira de Sant Vicent i dolços tradicionals que es celebrarà els dies 30 d’abril i 1 de maig de 2022

2. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

La quantia total màxima destinada al premi convocat serà de 120 euros, que s’aplicarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334.226.09

3. PREMI.

3.1. S’entregaràunpremiúnicde120eurosalapersonaguanyadora,alqualpodran optar totes i tots els participants, independentment del seu lloc de residència o naixement.

3.2. L’import del premi estarà subjecte a les retencions legals establides.

3.3. Amb el cartell guanyador del premi es realitzarà la campanya de comunicació i difusió de la Fira de Sant Vicent i dolços tradicionals 2.022.

4. PARTICIPANTS.

page1image9805888

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Podran participar en aquesta convocatòria tota persona major d’edat que ho desitge.

No podran participar en el concurs les persones que, complint els requisits específics de participació establerts en l’apartat anterior, estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a obtenir la condició de beneficiàries o beneficiaris que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases del concurs, el compromís del seu compliment i la cessió de la titularitat i dels drets d’explotació en exclusiva a l’Ajuntament de Càlig de l’obra premiada.

La presentació d’un treball al concurs implicarà la garantia per part de qui hi participa de l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada i de la titularitat en exclusiva i sense càrrega ni limitació alguna de tots els drets d’explotació sobre l’obra i enfront de terceres persones.

page1image7473808

Plaça Nova 1, Càlig 12589. Tlf. 964492001 Fax. 964492472 CIF. P1203400E E-mail: info@calig.es Web: www.calig.es

page1image9798592 page1image9804352

Cód. Validación: 35932X3YMLPJNRZ6WPZSC9FN7 | Verificación: https://calig.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 5

page2image7722272 page2image7732256

BASES V CONCURS DE CARTELLS “FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS TRADICIONALS”

4.5. A la fi d’acreditar els requisits anteriors, les persones que participen en la convocatòria hauran de presentar la documentació i la declaració responsable exigida per la base cinquena i segons el model de l’annex.

4.6. Els participants que van presentar-se a l’edició del 2020, que es va haver de suspendre per la COVID-19, entraran al concurs, en cas de ser guanyadores es sol·licitarà que s’actualitzen les dates de la celebració de la Fira.

5. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA

5.1. 5.2. 5.3.

5.4.

Cada participant podrà presentar dos cartells com a màxim. Les obres presentades seran originals i inèdites.

Les obres seran anònimes i s’entregaran acompanyades de la fitxa de sol·licitud d’admissió d’obres adjunta degudament complimentada.

Cada persona concursant haurà d’entregar també de forma obligatòria en un sobre tancat, en l’exterior del qual haurà de constar el lema o pseudònim, i a l’interior del sobre:

5.4.1. La declaració d’autoria degudament omplerta i signada, una fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en un full les seues dades personals (nom i cognoms, adreça postal, l’adreça de correu electrònic i el telèfon de contacte, juntament amb el lema o pseudònim).

5.4.2. Declaració degudament signada que inclourà el text següent:

“ Per la present declaro responsablement no incórrer en causa de prohibició alguna de les establides en l’article 13 paràgrafs 2 i 3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, per a obtenir la condició de persona beneficiària del premi”.

Latècnicaol’estilseranlliures,semprequepossibilitenlareproducciódeltreball en format cartell.

Eltemaseràlliure,semprequesigarepresentatiuiestigarelacionatambels objectius especificats en l’objecte de la convocatòria.

Els cartells han de tindre una composició que adopte el format vertical amb unes dimensions de 50×70 cm i han de presentar-se en suport informàtic (format obert i editable .jpg, .gif, .tif en qualitat mínima 300 ppp) i una còpia a color de l’obra, al menys de format A4.

page2image7732672

5.5. 5.6. 5.7.

Plaça Nova 1, Càlig 12589. Tlf. 964492001 Fax. 964492472 CIF. P1203400E E-mail: info@calig.es Web: www.calig.es

page2image9826112 page2image9823808

Cód. Validación: 35932X3YMLPJNRZ6WPZSC9FN7 | Verificación: https://calig.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 5

page3image7494976 page3image7651328

6.

BASES V CONCURS DE CARTELLS “FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS TRADICIONALS”

5.8. Enelscartellshauràdeconstardemaneradestacadaeltextsegüent:

IX FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS TRADICIONALS Càlig, 30 d’abril i 1 de maig de 2022

5.9. Hauran de tindre en compte en la composició l’espai perquè aparega l’escut de l’Ajuntament de Càlig.

5.10. L’Ajuntament de Càlig es reserva el dret d’incloure qualsevol altre logotip addicional al cartell.

5.11. L’Ajuntament es reserva el dret d’adaptar la imatge del cartell a qualsevol altre format.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

6.1. 6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

El termini d’admissió s’obri el 31 de gener i finalitza el 28 de febrerElscartellss’handepresentarsensesignar.Eneldorsdelsobrehadeconstarel

lema o pseudònim.

Les obres es presentaran a l’Ajuntament de Càlig (Plaça Nova, 1 de Càlig, CP 12589) de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

També es podran presentar obres amb els ports pagats en aquesta mateixa adreça, sempre que la seua entrega estiga dintre del termini d’admissió.

Nos’admetràcapobraentregadaforadelterminiestablert.

page3image7651536

7. JURAT

7.1. 7.2.

7.3. 7.4.

7.5.

El jurat estarà format pels membres de la Comissió Informativa de Cultura de l’Ajuntament de Càlig i per representants de les associacions de la població.

El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol qüestió no previst en aquestes bases. La seua decisió serà inapel·lable.

Eljurattriaràelcartellguanyador.

El premi pot quedar desert, cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneix mèrits suficients per a ser premiat.

El jurat, per a la concessió del premi, valorarà, a més de la concepció, la qualitat gràfica, plàstica, l’eficàcia comunicadora o informativa i les condicions de reproducció.

Plaça Nova 1, Càlig 12589. Tlf. 964492001 Fax. 964492472 CIF. P1203400E E-mail: info@calig.es Web: www.calig.es

page3image9788736 page3image9796800

Cód. Validación: 35932X3YMLPJNRZ6WPZSC9FN7 | Verificación: https://calig.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 5

page4image7800448 page4image7800656

BASES V CONCURS DE CARTELLS “FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS TRADICIONALS”

7.6. La publicació de l’acta del concurs es farà pública al març de 2022. 8. LLIURAMENT DEL PREMI

El participant premiat serà convocat a l’acte d’inauguració de la Fira de Sant Vicent i dolços tradicionals, el dia 30 d’abril, on se li farà entrega del premi.

9. DRETS

El cartell guanyador del premi quedarà en propietat de l’Ajuntament de Càlig, qui tindrà tots els drets d’explotació de l’obra amb caràcter exclusiu de l’obra que la Llei de Propietat Intel·lectual reconeix als autors, sense el perjudici dels drets morals que els corresponguen.

10. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

Les obres no premiades seran retirades pels seus autors en el termini de 30 dies comptats des de l’endemà de la finalització de la Fira.

page4image7800864

Plaça Nova 1, Càlig 12589. Tlf. 964492001 Fax. 964492472 CIF. P1203400E E-mail: info@calig.es Web: www.calig.es

page4image9715072 page4image9715264

Cód. Validación: 35932X3YMLPJNRZ6WPZSC9FN7 | Verificación: https://calig.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 5

page5image7837376 page5image7837168

BASES V CONCURS DE CARTELLS “FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS TRADICIONALS”

ANNEX

DECLARACIÓ D’AUTORIA I CONCURS DE CARTELL “FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS TRADICIONALS” (Omplir, signar i introduir en el sobre tancat).

………………………………………………….. (Nom i cognom), amb DNI ……………………………….., amb domicili al …………………………………………………………………. de …………………………. (Població), amb número de telèfon………………………. .

DECLARO SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT:
Que desitjo participar en el V CONCURS DE CARTELLS DE LA FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS TRADICIONALS amb el treball titulat: ………………………………………

PRIMER: Que garanteixo l’autoria i originalitat del treball, i que no és còpia ni modificació de cap altre.

SEGON: Que sóc titular de tots els drets d’autor de treball i que aquest es troba lliure de càrregues i/o limitacions als drets d’explotació.

TERCER: Que si el treball resulta premiat, cedeixo a l’Ajuntament de Càlig els drets de publicació, edició i difusió del mateix.

QUART: Que per la present accepto la totalitat de les bases del concurs.

Signatura de l’autor.

Càlig a …… de ……………… de 2.022