Inici Express Noves mesures anti covid a la Comunitat Valenciana a partir d’avui día 25/01/2021

Noves mesures anti covid a la Comunitat Valenciana a partir d’avui día 25/01/2021

per Alicia Coscollano Masip

Primer.  Limitació  de  la  permanència  de  grups  de  persones  en  espais  públics i privats.

Es modifica l’apartat tercer del Decret 19/2020, de 5 de desembre, del president de la Generalitat, que queda redactat com segueix:

  1. En espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, la perma-nència de grups de persones queda condicionada al    fet que no se supere el número màxim de dues persones, llevat que es tracte de persones convivents i sense perjudici de les excepcions previstes.
  2. En domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com a l’exterior, es permeten únicament les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència, sense perjudici de les excepcions previstes.
  3. S’exceptuen de les limitacions establides en els apartats anteriors les següents situacions:a) Les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l’atenció i acompanyament a persones menors d’edat, per-sones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d’especial vulnerabilitat.b) La convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o progenitores no convivents entre ells.c) L’acolliment familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les seues tipologies.d) La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.e) Les persones que viuen soles, que podran formar part d’una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampli-ada. Cada unitat de convivència ampliada només podrà integrar a una única persona que visca sola. I la persona que visca sola podrà formar part exclusivament d’una unitat de convivència ampliada durant tot el període de vigència de la mesura.
  4. No estan incloses en les limitacions previstes en els apartats 1 i 2 les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents que imparteixen els ensenyaments als quals fa referència l’arti-cle 3 de la Llei orgànica d’Educació, inclòs l’ensenyament universitari, ni aquelles activitats per a les quals s’estableixen mesures específiques en la normativa aplicable.

Segon. Limitacions de mobilitat.

  1. Es prorroga, fins a les 23.59 hores del 15 de febrer de 2021, la limitació de l’entrada i l’eixida de la Comunitat Valenciana, que, per tant, continuen restringides a aquells desplaçaments adequadament justificats d’acord amb el que estableixen l’apartat segon del Decret 15/2020, de 30 d’octubre, del president de la Generalitat, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals en la Comunitat Valencia-na, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma (DOGV 8940, 30.10.2020), i en l’apartat primer, segon paràgraf, del Decret 16/2020, de 5 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual es prorroga la mesura de restricció d’entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decret 15/2020, de 30 d’octubre, de mesures temporals i excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma, i s’adopten altres mesures (DOGV 8946, 06.11.2020).
  2. Addicionalment, des de les 15.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns, i des de les 15.00 hores de la vespra dels dies festius fins a les 06.00 de l’endemà del festiu, queda limitada l’entrada i l’eixida de persones dels termes municipals dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 persones que figuren en l’Annex, amb les mateixes excepcions previstes per a l’entrada i l’eixida de la Comunitat Valenciana.

MÉS INFORMACIÓ…

Notícies relacionades

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información

ValenciàEnglishFrançaisDeutschEspañol