Inici Express Josep Marzal, advocat: “La moratòria del pagament de quotes i lloguers és la protagonista de les mesures front a la COVID-19”

Josep Marzal, advocat: “La moratòria del pagament de quotes i lloguers és la protagonista de les mesures front a la COVID-19”

per Alicia Coscollano Masip

“Per a demanar les ajudes per al finançament de pagament del lloguer hi haurà que acudir a la entitat financera. Quan a la suspensió del processos de desnonament caldrà dirigir-se al jutjat i Serveis Socials”

alícia coscollano i masip

 

La pandèmia generada per la COVID-19 arreu del món ha  obligat als governs a aplicar mesures a marxes forçades per tal d’adaptar -tant la macro com la microeconomia- a la situació actual. Dins d’aquests blocs de mesures es troben les que el Govern implementarà a l’àmbit dels lloguers i hipoteques dels habitatges. Són moltes les persones que han patit a nivell laboral canvis més o menys dràstics, i que ara es podran acollir, qui així ho precisa, a algun d’aquest ajuts impulsats des del govern central. Per parlar d’aquestes noves mesures i canvis en la legislació, i poder comprendre millor els drets i deures dels inquilins i dels propietaris, parlem amb Josep Marzal, advocat especialitzat en l’àmbit civil i mercantil.

 

Josep, el Govern ha decretat una sèrie de mesures a col·lació de la crisi sanitària que pretenen protegir a les persones que actualment estan pagant un lloguer o una hipoteca. Ja han entrat en vigència?

Així es. Concretament, les mesures relacionades amb els arrendaments de la vivenda habitual es contemplen en el RDL 11/2020, de 31 de març, que va entrar en vigor el 2 d’abril, encara que algunes de les mesures, com la suspensió del procediments de desnonament, desenvoluparan els seus efectes quan s’aixeque l’estat d’alarma.

Les mesures sobre els préstecs o crèdits hipotecaris van entrar en vigor el 18 de març passat quan es va publicar el RDL 8/2020, de 17 de març, i les relacionades amb els crèdits sense garantia hipotecaria a partir del 2 d’abril.

 

Qui es pot acollir al decret?

A aquestes mesures es poden acollir les persones immerses en algun dels supòsits de vulnerabilitat social o econòmica previstos en les normes ara publicades a conseqüència de la emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 i que, en síntesi, es poden resumir en els següents casos:

Persones que han perdut el treball, persones afectades per un ERTO, o empresaris i professionals que hagin vist reduït substancialment (40%)  el seus ingressos. Tots elles tenen que complir altres requisits com no superar en el darrer mes a la sol·licitud un determinat nivell de ingressos de la unitat familiar (com a mínim 3 vegades el IPREM, es a dir un 1635 euros); així com que el lloguer o la quota hipotecaria, mes les despeses i subministraments bàsics de la llar representen al menys el 35 per cent dels ingressos nets de la familia.

Per altra banda, hi ha que tenir en conte que aquestes mesures només poden beneficiar als llogaters de vivenda habitual (no s’apliquen a altres tipus de lloguers con els locals de negoci, etc…), i en el cas de la moratòria de les hipoteques només es aplicable als préstecs per a la adquisició de la vivenda habitual, immobles afectes a la activitat econòmica de professionals o empresaris, i en el cas de vivendes llogades en les que els seus propietaris no puguen cobrar el lloguer degut a la emergència sanitària. I respecte als crèdits sense garantía hipotecaria als deutors que es troben en situació de vulnerabilitat prevista en el RDL.

 

Quina documentació cal presentar?

Depèn de si es tracte de mesures relatives als lloguers de vivenda habitual o les que fan referència a la moratòria dels crèdits. En definitiva es tracta dels documents necessaris per acreditar el compliment dels requisits per apreciar la situació de vulnerabilitat social o econòmica i que estan definits en la mateixa normativa. La documentació a presentar depèn de la situació particular de cada cas concret i del tipus de mesures que es sol·liciten (certificats de prestació per desocupació, certificat de la AEAT de cessament de l’activitat econòmica de autònoms, declaració de discapacitat, certificat d’empadronament, llibre de família, escriptura de compravenda en el cas de les hipoteques, entre d’altres).

Cal tenir en conte també que els terminis per a sol·licitar l’aplicació de les mesures són de un mes des de l’entrada en vigor del RDL 11/2020 el 2 d’abril, per a demanar la moratòria en el pagament del lloguer de vivenda habitual, i de fins a un mes després de la fi de l’estat d’alarma per a sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes de la hipoteca  o dels crèdits sense garantia hipotecaria.

Cal assenyalar respecte a la presentació de la documentació que, ateses les excepcionals circumstàncies en que ens trobem, si el sol·licitant no pot aportar per motius justificats la documentació al moment de  presentar la petició (per exemple per problemes per a desplaçar-se per tal d’ obtenir algun document degut al confinament), la pot substituir per una declaració responsable expressant els motius de la impossibilitat i que, en aquest cas, podrà aportar els documents dins del mes següent a la finalització de l’estat d’alarma.

On o a quin organisme deu anar dirigida?

En el cas de les mesures relatives als arrendaments de la vivenda habitual hi ha que dirigir-se als arrendadors. Per a demanar les ajudes per al finançament de pagament del lloguer hi haurà que acudir a la entitat financera. Quan a la suspensió del processos de desnonament hi ha que dirigir-se al jutjat i , en tot cas, als serveis socials. Finalment la moratòria en el pagament de les quotes de la hipoteca o del crèdit sense garantia hipotecaria hi haurà que  sol·licitar-la a la corresponent entitat bancària.

 

Cal un acord previ amb els propietaris del habitatge?

La moratòria en el pagament del lloguer només es vinculant quan els arrendadors son empreses publiques o persones físiques o jurídiques titulars de més de deu immobles, excloent garatges o trasters. En aquest cas el propietari, en defecte de pacte, tindrà que optar entre una reducció del 50% del lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma en un màxim de quatre mesos o un ajornament y fraccionament d’aquests mateixos lloguers al llarg del següents tres anys sense interessos. Els altres arrendador titulars de menys de deu immobles poden no acceptar la sol·licitud  del inquilí de ajornament de lloguer, es a dir, no estan obligats a concedir-ho. En aquest cas el inquilí podrà acollir-se a les ajudes per a finançar el pagament del lloguer.

 

Hi ha algun tipus de situació personal o familiar que se sume a aquestes mesures i que puga incrementar aquesta ajuda?

La situació personal o familiar només es té en conte a l’hora de establir els requisits per acreditar la concurrència d’una situació de vulnerabilitat y, per tant, accedir a les ajudes al lloguer o al pagament de les quotes de la hipoteca,.

Quins tipus  beneficis es poden aconseguir una vegada presentada la documentació?

En resum, les mesures acordades per el govern en matèria de lloguers i préstecs o crèdits hipotecaris son les següents:

Suspensió  del processos de desnonament de vivenda habitual per un període màxim de sis mesos en el cas de persones en situació de vulnerabilitat  i no disposen d’una alternativa d’allotjament.

Pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes de arrendament de vivenda habitual que finalitzen durant l’estat d’alarma o en el dos mesos següents, sempre que ho sol·licite l’inquilí.

Moratòria en cas de deutes pel lloguer de la vivenda habitual de persones en situació de vulnerabilitat,.

Programa de ajudes al lloguer de la vivenda habitual, en forma de avals de l’estat per aconseguir crèdits bancaris en favor de persones en situació de vulnerabilitat per a fer front al lloguer, fins un màxim de sis meses de lloguer, així como ajudes directes per las que presenten problemes transitoris per al pagament del lloguer de la vivenda habitual.

Moratòria durant un període de tres mesos de les quotes de capital e interessos de la hipoteca concedida per a la adquisició de la vivenda habitual, immobles afectes a la activitat econòmica de professionals o empresaris i vivendes llogades en que els seus propietaris no puguen cobrar el lloguer durant el període d’estat d’alarma i fins un mes després.

Moratòria de tres mesos en el pagament de les quotes de capital i interessos dels crèdits sense garantia hipotecària a les persones que es troben també en alguna situació de vulnerabilitat derivada de la emergència sanitària.

 

Hi ha alguna mesura en referència als drets o deures dels propietaris?

En relació a la protecció dels propietaris la principal mesura, segurament l’única amb transcendència real, es que podrà el arrendador acollir-se a la moratòria del pagament de les quotes de la hipoteca de la vivenda llogada en el cas de que deixe de cobrar el lloguer de la vivenda, des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i fins un mes després de que finalitzi el mateix.

 

Notícies relacionades

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información

ValenciàEnglishFrançaisDeutschEspañol